E - Learning สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
    สาขาช่างยนต์  Automotive    
          ช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตร และอื่น ๆ การเรียนรู้สาขาช่างยนต์ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น
    สาขาช่างไฟฟ้า  Electrics    
          ช่างไฟฟ้า คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมดูแลระบบไฟฟ้าทั้งตามบ้านเรือน อาคารธุรกิจ ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง และโรงไฟฟ้า อีกทั้งใช้ในการเขียนแบบควบคุมวงจรในสาขาอื่นๆอีกด้วย การเรียนรู้สาขาช่างไฟฟ้า ได้แก่ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การคำนวนหาค่ากระแสไฟฟ้า 2 เฟส และ 3 เฟส ศึกษากฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลต้า-สตาร์ เป็นต้น
    สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  Electronics    
          ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอาบน้ำอุ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การเรียนรู้สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ การวัดค่าต่าง ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ งานบักกรี เป็นต้น
    สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  Business Computer    
          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ การเรียนรู้สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น * ภาษา C * ภาษา HTML * ภาษา SML * ภาษา Java * ภาษา JavaScript * ภาษา PHP * ภาษา Basic และอื่น ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ
    สาขาการโรงแรม  Hotel Management    
          สาขาการโรงแรม คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการในส่วนต่างๆในโรงแรม ได้แก่ ส่วนหน้า ครัว ห้องพัก เครื่องดื่ม การเรียนรู้สาขาการโรงแรม ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและจิตวิทยาการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การดำเนินงานแม่บ้าน เป็นต้น
    สาขาการบัญชี  Accounting    
          สาขาการบัญชี เป็นสาขาที่มีตลาดรองรับ เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ต้องมีเรื่องราวของบัญชีมาเกี่ยวข้อง อีกทั้งการจ่ายภาษีต่าง ๆ ต้องมีการยื่นบัญชีตามกำหนดของการดำเนินธุรกิจ การเรียนรู้สาขาการบัญชี ได้แก่ ตัวเลข การวางระบบการบัญชี รูปแบบต่าง ๆ ของการทำบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์กับการบัญชี และความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
    ระบบป้องกันไฟฟ้า    
          พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ เมื่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าขยายตัวมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เกิดความผิดปกติใน ระบบไฟฟ้า ย่อมเกิดผลเสียหายต่อระบบการผลิตอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบไฟฟ้าใหญ่ขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ไหลขณะลัดวงจรจะสูงมาก เพื่อที่จะป้องกันระบบไฟฟ้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลด ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อมูลระบบป้องกันไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้


女人在产前产后,不仅身材会发生很大变化丰胸产品,就连乳房也不可避免的走样了。所以在产后胸部保养也是很重要的产后丰胸,好产后胸部保养,能预防产后乳房出现下垂、缩小的症状丰胸食物,效果好的话对产后丰胸也很有帮助。每个新妈妈都应该学习一下产后胸部怎么保养方法,这样才能令胸部挺拔迷人产后胸部下垂