โปรแกรม    Tina Pro   สื่อการเรียนรู้ช่างอิเล็กทรอนิกส์     
          The Student Version of TINA is a powerful yet affordable software package for electronics students to simulate and analyze electronic circuits. It works with linear and nonlinear analog circuits as well as with digital and mixed circuits. TINA is a uniquely capable learning tool for students. Its outstanding features include symbolic analysis, sophisticated presentation tools for working out your assignments, and a special training mode
     Video ช่างอิเล็กทรอนิกส์     
     Video กลุ่มวิชาภาษาไทย     
     Video กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     
     Video กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     
     Video กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     
     Video กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     
     Video กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา