โปรแกรม    Isuzu   สื่อการเรียนรู้ช่างยนต์     
          โปรแกรม Isuzu ใช้สำหรับศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ พร้อมคำอธิบายโดยละเอียดในแต่ละหมวดหมู่ นักเรียนจะได้เห็นภาพประกอบและรู้ตำแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากสื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้ สามารถนำไปประกอบกับการเรียนการสอนในส่วนของช่างยนต์เรื่องอื่นๆได้
     Video ความรู้พื้นฐานยานยนต์ Ford Fiesta     
     Video ความรู้พื้นฐานยานยนต์ Ford Ranger     
     Video ความรู้พื้นฐานยานยนต์ Nissan Navara     
     Video กลุ่มวิชาภาษาไทย     
     Video กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     
     Video กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     
     Video กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     
     Video กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     
     Video กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา