โปรแกรม    Tina Pro   สื่อการเรียนรู้ช่างไฟฟ้า     
          The Student Version of TINA is a powerful yet affordable software package for electronics students to simulate and analyze electronic circuits. It works with linear and nonlinear analog circuits as well as with digital and mixed circuits. TINA is a uniquely capable learning tool for students. Its outstanding features include symbolic analysis, sophisticated presentation tools for working out your assignments, and a special training mode
    โปรแกรม    Motor Tutorial   อธิบายเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า     
          Electric Motors are hight efficiency, reduce noise, extended lifetime, rapide time to market and all at optimum cost : these are the key challenges facing a broad range of industries that use electric motors in their applications.
    โปรแกรม    Automation Studio    ออกแบบวงจรไฟฟ้า     
          Automation Studio is a circuit design, simulation and project documentation software for fluid power systems and electrical projects conceived by Famic Technologies Inc.. It is used for CAD, maintenance, and training purposes. Mainly used by engineers, trainers, and service and maintenance personnel.
     Video กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ     
     Video กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     
     Video กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน     

     Video รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน     

     Video กลุ่มวิชาภาษาไทย     
     Video กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     
     Video กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     
     Video กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     
     Video กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     
     Video กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา     
     Video องค์ความรู้เพิ่มเติม     
     PDF   ข้อมูลประกอบรายวิชาและแบบฝึกหัด